Kỷ yếu Hội nghị – CTST 2023 Proceedings

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia Lần V Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải 2023 (Proceedings of the 5th National Conference on Transportation, Science and Technology 2023)

  • Số xác nhận đăng ký xuất bản: 1502-2023/CXBIPH/2-24/GTVT
  • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế – ISBN: 978-604-76-2737-0
  • Quyết định xuất bản: Số 24 LK/QĐ-XBGT ngày 24 tháng 5 năm 2023
  • In xong nộp lưu chiểu năm 2023.

Bản điện tử, vui lòng click vào đây để tải về: CTST2023 PROCEEDINGS_KY YEU QUOC GIA CTST 2023_16.06.2023_Printed

 

 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải 2023 CẤP TRƯỜNG

  • Số xác nhận đăng ký xuất bản: 1502-2023/CXBIPH/1-24/GTVT
  • Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế – ISBN: 978-604-76-2736-3
  • Quyết định xuất bản: Số 23 LK/QĐ-XBGT ngày 24 tháng 5 năm 2023
  • In xong nộp lưu chiểu năm 2023.

Bản điện tử, vui lòng click vào đây để tải về: CTST2023 PROCEEDINGS_KY YEU CAP TRUONG CTST 2023_27.06.2023_Printed